โรงเรียนบ้านปากถัก


หมู่ที่  2  บ้านปากถัก ตำบลท่านา อำเภอกะปง
จังหวัดพังงา 82170
โทร. 0-7649-9118

131307090_1138314856599754_964818860685274627_n

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พังงา

1082330031-20150429-203556

นางสุจิตรา เจียมจำนงค์
ครู รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากถัก

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านปากถัก ตั้งอยู่เลขที่ 121/22 หมู่ที่ 2 ในเขตเทศบาลตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา รหัสไปรษณีย์ 82170 หมายเลขโทรศัพท์ 076- 499118 โทรสาร 074 899118 e-mail paktak2559@gmail.com

โรงเรียนบ้านปากถัก เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 1465 โดยอาศัยกุฎิวัดอินทภูมิ เป็นสถานที่เรียน โดยมีนายอิ่ว มะเดื่อนิ่ม เป็นครูใหญ่คนแรก
ปี 2491 ได้สร้างอาคารเรียนชั่วคราว(ฝาขัดแตะ หลังคามุงจาก) โดยมีนายถวิล โสภารัตน์ เป็นครูใหญ่
ปี 2494 อาคารเรียนชั่วคราวใช้การไม่ได้ ต้องกลับไปอาศัยกุฎิวัดอิทภูมิเป็นที่เรียนชั่วคราว
ปี 2497 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ก ขนาด 3 ห้องเรียน มีนายอาจิณ ไชยผดุงนิรันดร์ เป็นครูใหญ่เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2497
ปี 2502 ได้ต่อเติมอาคารเรียนทางด้านข้างไปด้านละ 1 ห้อง ทำให้มี 5 ห้องเรียน
ปี 2514 นายแจ้ง สุววรณรักษา มอบที่ดินเพื่อสร้างอาคารเรียนแบบ 017 อีก 1 หลัง จากเงินสลากกินแบ่งของรัฐบาล
ปี 2530 ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษา

ปัจจุบันเป็นโรงเรียนขนาดกลาง เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา 6 โดยมีนักเรียนในเขตบริการ 2 เขต คือ เด็กในเขตหมู่ที่ 2 ตำบลท่านา และเด็กในเขตหมู่ที่ 4 ตำบลกะปง ในแต่ละปีการศึกษาจะมีนักเรียนประมาณ 170 – 200 คน

มีเนื้อที่ทั้งหมด 12 ไร่ 2 งาน 36.3 ตารางวา มีอาคารเรียน จำนวน 2 หลัง รวม 16 ห้องเรียน เป็นอาคารแบบ 017 มี 2 ชั้น มีอาคารประกอบ จำนวน 8 หลัง คือ อาคารสำนักงาน 1 หลัง, อาคารอเนกประสงค์แบบ สปช. 201/26 จำนวน 1 หลัง, อาคารโรงฝึกงาน จำนวน 1 หลัง ,บ้านพักครูแบบองค์การ จำนวน 2 หลัง,และส้วมจำนวน 3 หลัง

โรงเรียนบ้านปากถัก เป็นโรงเรียนหนึ่งในโรงเรียน ที่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอกะปง ในแต่ละปีการศึกษา โรงเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการหลายๆโครงการ เช่น
1.โครงการรุ่งอรุณ โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 เป็นรุ่นที่ 3 ของจังหวัดพังงา ซึ่งเป็นโครงการที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม และโรงเรียนยังได้ปฏิบัติติดต่อกันมา
2.โครงการโรงเรียนสีขาว ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งเน้นให้โรงเรียนปลอดอบายมุขและสารเสพติดทุกชนิดโดยโรงเรียนเข้าร่วมมาตั้งแต่ปี 2543
3.โครงการเครือข่ายสหวิทยาเขต ในระดับก่อนประถมศึกษา โดยโรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนเครือข่ายสหวิทยาเขตของโรงเรียนอนุบาลพังงา และปัจจุบันเป็นศูนย์ต้นแบบปฐมวัยของอำเภอกะปง
4.โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โดยเริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545
สีประจำโรงเรียน คือ สีน้ำเงิน-ขาว 

วิสัยทัศน์โรงเรียน

“มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ก้าวนำวิชาการ มีทักษะการดำรงชีวิต ยึดเศรษฐกิจพอเพียง คู่เคียงความเป็นไทย พลานามัยสมบูรณ์ เพิ่มพูนเทคโนโลยี บริหารมีส่วนร่วม”

พันธกิจ

1.ส่งสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพกายและจิตที่ดี มีความรู้คู่คุณธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์
2.บริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ
4.ส่งเสริมให้ผู้เกี่ยวข้อง ชุมชน สังคม เข้ามามีส่วนร่วมจัดการศึกษา