ข้อมูลบุคคลากร

 

  นางสุจิตรา เจียมจำนงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  นางกลอยใจ ตันสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
  นางอารีย์ กระจาย ครู ชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
  นางจารุนัน วิจิตต์ ครู ชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
  นางจุไรพร พูลศรี ครู ชำนาญการ กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
  นางสาวอารายา ประสาน ครู ชำนาญการ กลุ่มสาระ ฯ : –
  นางสุกัญญา หมึกแดง ครู ชำนาญการ กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
  นางสาวอรวรรณ จันทร์สวัสดิ์ ครู ชำนาญการ กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  นายจงรักษ์ ตรีกุล ครู กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
  นายวีรธรรม เหลืองมณีจรัส ครู กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพ
  นางสาวศิริวรรณ รุ่มจิตร์ ครู กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
  นางสาวภัทรนันท์ ทิพย์รักษ์ ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  นางสาวสุพิชญา ทองวล ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
  นางสาวภาวนียา อิ๋วสกุล ครู (อัตราจ้าง) กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ